• sonar2
  • sonar1

DeepEye 340kHz DSSP Towfish
DeepEye 680kHz DSSP Towfish
DeepEye 680 SAR
DeepEye Dual 340/680
Sonar Unit Dual 340/680kHz HM System
OEM Sonar 3.3V Logic (OSM21.0)
Transducers 340 Dif
Transducers 680 Dif
OEM Transducers 340 Dif
OEM Transducers 680 Dif
Depth logger P66 inkl 200 kHz P66 Transducer